Sklic 7. izredne skupščine družbe KOŠAKI TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, 189. člena ZFPPIPP in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava 7.izredno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 04.09.2017, ob 13.00 uri v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor DNEVNI RED: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Antona Žeraka, za preštevalki glasov pa Andrejo Rajter in Irmo Suk. Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki. Sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja v postopku prisilne poravnave Predlog sklepa: I. Osnovni kapital družbe v registrirani višini 1.973.167,23 EUR se poenostavljeno zmanjša za 1.973.167,23 EUR. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je: pokrivanje nepokrite izgube v nominalnem znesku zmanjšanja osnovnega kapitala v višini 1.220.412,87 EUR pokrivanje razlike med vrednostjo sredstev insolventnega dolžnika, izkazane v računovodskih izkazih iz 1. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP v višini 7.525.868 EUR in med likvidacijsko vrednostjo sredstev iz 7. točke prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP v višini 4.688.830 EUR v breme osnovnega kapitala in prenosom zneska te razlike med kapitalske rezerve v višini preostanka vrednosti osnovnega kapitala, to je 752.755,36 EUR. Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala se dosedanji osnovni kapital zmanjša na 0 EUR, tako, da se poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala izvede z razveljavitvijo dosedanjih 135.022 delnic, na katere je bil razdeljen dosedanji osnovni kapital. Za sprejetje spremembe statuta, ki zadeva uskladitev njegovega besedila s tem sklepom o spremembi osnovnega kapitala, se pooblašča nadzorni svet KOŠAKI TMI d.d.. II. Osnovni kapital KOŠAKI TMI...