SPOROČILO ZA MEDIJE

(Maribor, 16.12.2021) Predanost kakovosti in skrb za potrošnika nas v Košakih spremljata že skoraj 150 let. Del naše predanosti in skrbi se nanaša tudi na spoštovanje in ustrezno ravnanje z živalmi. V družbi si nenehoma prizadevamo za to, da spoštujemo nacionalne predpise in predpise Evropske unije, k temu pa nas zavezujejo tudi standardi kakovosti, ki jih imamo vpeljane za zagotavljanje neoporečnosti in varnosti živil. Ob teh prizadevanjih tekoče izvajamo kontrole naših sodelavcev, prav tako pa zagotavljanje predpisov zagotavljajo inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki so vedno prisotni ob zakolu živine. Iz objavljenega posnetka je razvidno, da v naših prizadevanjih nismo vedno v celoti uspešni, kar seveda obžalujemo. V podjetju z rednimi izobraževanji in preizkusi znanj skrbimo, da sodelavci, ki ravnajo z živalmi, posredujejo ustrezna znanja in spretnosti za to. V zadnjem letu smo tako iz tega področja izvedli 16 internih in 3 zunanja izobraževanja sodelavcev. V primeru, ko ugotovimo neustrezno ravnanje sodelavce tudi ustrezno sankcioniramo. Ob koncu naj poudarimo, da tudi predstavniki društva AETP, ki so izpostavili domnevno sporno ravnanje ugotavljajo, da iz posnetkov ne izhajajo večje nepravilnosti ter proces poteka po ustaljenih postopkih in praksah, ki jih nalaga zakonodaja Evropske unije in podrejeno tudi domači predpisi. Košaki TMI d.o.o....