Sklic 21. redne skupščine družbe Košaki TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava 21. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 29.08.2016, ob 13.00 uri v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine Branka Valenka, za preštevalki glasov pa Andrejo Rajter in Irmo Suk. Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki. 2. Predložitev letnega poročila, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu 1. Predlog sklepa: Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu KOŠAKI TMI d.d. za poslovno leto 2015. 2. Predlog sklepa: Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2015. 3. Predlog sklepa:  Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2015. 3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta, izvolitev novih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu 1. Predlog sklepa: Skupščina ugotovi, da je zaradi poteka mandata z dnem 22.06.2016 prenehal mandat naslednjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: 1. Nikolu Duliću 2. Francu Podlesku 3. Janezu Rajšpu 4. Branku Valenku. 2. Predlog sklepa: Skupščina izvoli za mandatno obdobje 4-let, s pričetkom mandata 29.08.2016, naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev: 1. Antona Žeraka 2. Nikola Dulića 3. Janeza Rajšpa 4. Branka Valenka. 4. Vprašanja in pobude delničarjev Informacije za delničarje: Dostop do...