Sklic 21. redne skupščine družbe Košaki TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava

21. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d.,

ki bo v ponedeljek, dne 29.08.2016, ob 13.00 uri

v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine Branka Valenka, za preštevalki glasov pa Andrejo Rajter in Irmo Suk.

Na seji bo prisotna vabljena notarka Breda Horvat za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. Predložitev letnega poročila, revizijskega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2015, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta k revidiranemu letnemu poročilu KOŠAKI TMI d.d. za poslovno leto 2015.

2. Predlog sklepa:

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2015.

3. Predlog sklepa: 

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2015.

3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članov nadzornega sveta, izvolitev novih članov nadzornega sveta ter seznanitev skupščine z izvoljenimi predstavniki delavcev v nadzornem svetu

1. Predlog sklepa:

Skupščina ugotovi, da je zaradi poteka mandata z dnem 22.06.2016 prenehal mandat naslednjim članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:

1. Nikolu Duliću
2. Francu Podlesku
3. Janezu Rajšpu
4. Branku Valenku.

2. Predlog sklepa:

Skupščina izvoli za mandatno obdobje 4-let, s pričetkom mandata 29.08.2016, naslednje člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev:

1. Antona Žeraka
2. Nikola Dulića
3. Janeza Rajšpa
4. Branka Valenka.

4. Vprašanja in pobude delničarjev

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je na vpogled delničarjem v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Sklic skupščine in obrazec pooblastila se objavi tudi na spletni strani družbe https://www.kosaki.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-l objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-l ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-l le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-l.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najpozneje 25.08.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 25.08.2016. Prijava se pošlje na naslov KOŠAKI TMI d.d., Uprava družbe – za skupščino, Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora bili pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe: Oreško nabrežje 1, 2000 Maribor (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 11.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov milena.pulko@kosaki.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Vljudno prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 13.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Uprava KOŠAKI TMI d.d.


PRIPONKE

Obrazec – pooblastilo (PDF, 77 KB)

Obrazec – prijava udeležbe (PDF, 79 KB)