Sklic 21. redne skupščine družbe Košaki TMI d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta delniške družbe KOŠAKI TMI d.d. Maribor, Oreško nabrežje 1, Maribor sklicuje uprava 21. redno skupščino družbe KOŠAKI TMI d.d., ki bo v ponedeljek, dne 29.08.2016, ob 13.00 uri v sejni sobi KOŠAKI TMI d.d., Oreško nabrežje 1, Maribor DNEVNI RED: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine Predlog sklepa: Skupščina izvoli za predsednika skupščine... preberi